GGD West-Brabant
Geplaatst op: 30-04-2020 om 20:50 uur
Laatst gewijzigd op: 29-05-2020 om 21:25 uur

Informatie over het coronavirus voor scholen en kinderopvangcentra

De scholen en kinderopvangcentra gaan weer open. Wij begrijpen dat daar in deze tijd veel bij komt kijken. Op deze pagina willen we jullie helpen met praktische informatie over onder andere hygiënemaatregelen. Wij vullen deze pagina de komende periode aan met bruikbare informatie.

Bekijk ook:


Snel naar
Zijn er speciale adviezen voor de hygiëne?

De hygiënemaatregelen zoals eerder vermeld door het kabinet voor alle Nederlanders. Iedereen die gezond is, kan naar school.

Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus heeft gesnoten en natuurlijk voor het eten en na wc bezoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden).
 • Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Uitgebreidere informatie is te vinden bij het RIVM en de Rijksoverheid

Mogen medewerkers met klachten werken op school / de kinderopvang?

Ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis bij:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • lichte hoest
 • verhoging (tot 38 graden Celsius) of
 • koorts.

Bij 24 uur klachtenvrij, mogen ouders/verzorgers en medewerkers weer naar school / de opvang.

Wanneer valt een medewerker in de risicogroep?

Mensen met verhoogd risico zijn:

 • Ouder dan 70 jaar
 • Ouder dan 18 jaar met een onderliggende aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of een aandoening van de longen, het hart, de nieren of de afweer. 

Voor een uitgebreider overzicht zie ‘Wat zijn kwetsbare groepen?’ in de vragen en antwoorden van het RIVM

Medewerker en werkgever kunnen in overleg besluiten om de medewerker vrij te stellen van werk op school / de opvang. Overleg met de bedrijfsarts of de GGD bij vragen of twijfel.

Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen ook vrijgesteld worden van werk op school.

Kunnen kinderen met een onderliggende aandoening naar school / kinderopvang komen?
De Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde geeft aan dat voor de meeste kinderen met een onderliggende aandoening geen extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn, anders dan de gebruikelijke adviezen die ouders en kind eerder met hun (kinder)arts voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft.
Bij twijfel kunnen ouders overleggen met de behandelend (kinder)arts en de school.
Mogen kinderen met klachten naar school / de kinderopvang?

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast:

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar:
  Kinderen in deze leeftijdscategorie mogen met neusverkoudheid zónder koorts naar het kinderdagverblijf, tenzij zij een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 of door de GGD zijn aangemerkt als contact van een patiënt met bevestigde COVID-19.
 • Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool (meestal 4 tot 6 jaar):
  Deze kinderen mogen met neusverkoudheid zonder koorts naar school en buitenschoolse opvang, tenzij zij een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 of door de GGD zijn aangemerkt als contact van een patiënt met bevestigde COVID-19.

Het beleid ten aanzien van kinderen met bekende chronische klachten is onveranderd, deze kinderen mogen gewoon naar school/opvang tenzij de klachten veranderen. De bekende hygiëne adviezen in het kader van COVID-19 blijven van kracht.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Wat als een ouder het spannend vindt om het kind naar school te laten gaan?

Ga eerst zelf in gesprek met de ouder. Je kunt ook overleggen met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de school.

Mochten er vragen zijn over het coronavirus dan kan de ouder bellen naar 088 – 368 68 58.

De school/kinderopvang kan contact met ons opnemen via 085-078 58 10.

Wat kunnen scholen doen bij verzuim van leerlingen?

Bij zorgen over verzuim, met name ziekteverzuim, kan de jeugdarts van de school meedenken met school, ouders en leerling.

De GGD heeft de afgelopen jaren een interventie voor ziekteverzuim (M@ZL PO) ontwikkeld met 25 basisscholen, deze interventie komt in 2021. Vooruitlopend daarop adviseren we scholen om bij aanhoudend verzuim van leerlingen de jeugdarts te consulteren.

Voor VO en MBO scholen is de methodiek M@ZL reeds beschikbaar en kunnen de gebruikelijke kanalen gebruikt worden.

Ter consultatie of bij verdenking van ongeoorloofd verzuim kan uiteraard ook overlegd worden met de leerplichtambtenaar.

Als een ouder in een risicogroep valt, mag het kind dan wel naar school?

Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, kan dit gezinslid overleggen met zijn/haar behandelend arts en de school.

Is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen (zoals een mondkapje) nodig op school / de kinderopvang?

Op dit moment worden persoonlijke beschermingsmaterialen alleen geadviseerd bij verzorging van hoestende/niezende patiënten of verzorging door hoestende/niezende medewerkers in de zorg.

Omdat zowel leerlingen als medewerkers thuis dienen te blijven met klachten, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen op school of op de kinderopvang niet nodig. 

Heb je nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met 085-078 58 10 of mailen naar  corona.school.opvang@ggdwestbrabant.nl

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang.

Waar kunnen ouders met zorgen / vragen naar toe?

Ouders kunnen met vragen bellen met de GGD via 088 - 368 68 58, op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.