GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 24-06-2019 om 11:54 uur

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) - Meldpunt Zorg en Overlast

Met ons team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richten we ons op de zorg voor mensen voor wie die niet altijd vanzelfsprekend is. Vaak gaat het om groepen die tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld mensen die problemen hebben, maar niet weten waar ze terecht moeten. Of mensen die geen zorg willen -zogeheten zorgmijders- maar die wel zorg nodig hebben. Al deze mensen proberen we naar reguliere zorg te leiden.

Meldpunt Zorg & Overlast

Bij het meldpunt Zorg & Overlast kunnen zowel professionals als burgers melden dat zij mensen kennen die naar hun mening zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het team OGGZ kent ook een sociaal-medisch spreekuur voor dak- en thuislozen. Andere doelgroepen van het team zijn onverzekerde en kwetsbare burgers op campings.

Welke gegevens verzamelen we?  

In het geval van een melding bij het Meldpunt Zorg & Overlast noteren we persoonsgegevens van de melder (naam) en eventuele contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres). Van de persoon waarover de melding gaat, noteren we naast de naam ook het adres, de geboortedatum en het Burgerservicenummer (BSN), dit laatste zijn we als zorgorganisatie verplicht. Wanneer deze gegevens niet bekend zijn, dan zoeken we die op via de betreffende gemeente (Basisregistratie Personen).

Naar aanleiding van de melding zoeken we contact met de persoon over wie de melding gaat. Het kan zijn dat we over die persoon meer informatie nodig hebben. Dan nemen we contact op met bijvoorbeeld de familie, de huisarts of de betrokken hulpverleningsinstantie. Bij voorkeur doen we dat in overleg met de persoon over wie de melding gaat. Ook van dak- en thuislozen die op ons sociaal-medisch spreekuur komen, noteren we de persoonsgegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Uiteraard willen we in contact komen met personen die zorg nodig hebben en willen we er zeker van zijn dat iemand ook daadwerkelijk de persoon is om wie het gaat. Daarom noteren we diens persoons- en contactgegevens. Ook is het belangrijk om een goed beeld van het probleem of de situatie te krijgen. Daarvoor is het contact nodig met familie, huisarts of andere hulpverleningsinstantie.
Delen We deze gegevens met anderen?

We delen gegevens in beginsel alleen met toestemming van de persoon voor wie de zorg is bedoeld. Wanneer er grote zorgen zijn over iemands situatie en er geen contact mogelijk is met de betreffende persoon, kan het zijn dat we zijn of haar gegevens met anderen (moeten) delen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We noteren alle gegevens in een digitaal dossier en bewaren die maximaal 15 jaar. Mensen kunnen inzage krijgen in hun eigen dossier.

(In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)