GGD West-Brabant
Geplaatst op: 07-07-2017 om 16:06 uur
Laatst gewijzigd op: 07-07-2017 om 16:33 uur

minder kwetsbare burgers

Het team onderzoek levert kennis en tools om met kwetsbare burgers aan gezondheid, zelfrespect en veerkracht te werken.
Monitor Kwetsbaar Brabant
“Kwetsbaar Brabant” brengt de gemeenten en wijken in de provincie in beeld op kwetsbaarheid (fase 1) en zoomt daarna in fase 2 in op een zestal gebieden verspreid over de provincie om daar met stakeholders en burgers samen aanknopingspunten te vinden voor verbeteringen. Dit is een opdracht van de provincie Noord Brabant en deze wordt uitgevoerd in de AWPG Brabant van Tranzo, Universiteit van Tilburg samen met Telos en PON. Download de rapportage of de factsheet.
Sociaal-medische zorg dak- en thuislozen

Vanaf juli 2015 heeft de GGD laagdrempelige spreekuren voor dak- en thuislozen. De verpleegkundige inzet tijdens deze spreekuren moet ervoor zorgen dat zorgmijdende dak- en thuislozen verbeterde toegang tot sociaal-medische zorg hebben. Om te weten hoe de sociaal- medische gezondheid van de doelgroep is, voeren wij jaarlijks een monitor uit. Download de factsheet van 2017

Anderhalf jaar na de start van de spreekuren voor dak- en thuislozen, hebben wij in 2017 de uitvoering en het resultaat van deze inzet geevalueerd. Op basis van de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek heeft ons Algemeen Bestuur besloten de sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen structureel op te nemen in het takenpakket van de GGD. Download het evaluatierapport

Personen met verward gedrag

Landelijk, regionaal en lokaal is er veel aandacht voor personen die verward gedrag vertonen. Om een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek en de veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant, heeft de GGD samen met Robuust, IMW Breda, GGZ Breburg en GGZ WNB in 2016 hier onderzoek naar uitgevoerd. Download het rapport.

Lokaal ondersteunen we door ingezette oplossingen voor knelpunten in de (crisis)zorg aan personen met verward gedrag te evalueren. Een voorbeeld is de evaluatie van de inzet van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op de Huisartsenpost (HAP) ontwikkeld door Zorggroep Regio Oosterhout. Deze aanpak heeft tot doel om verward gedrag te voorkomen bij mensen die zich melden op de HAP door vroegtijdige, doelmatige en juiste hulp te bieden. De SPV is in de periode november 2017 - februari 2018 16 uur per week in dienst geweest bij de HAP. Download hier het rapport.

Projectgroep personen met verward gedrag

Sinds begin 2018 werkt een projectgroep bestaande uit het RIVM, het Trimbos-instituut, de Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant aan de ontwikkeling van een kwantitatieve monitor personen met verward gedrag. Het doel van de pilot is een beeld te schetsen van de omvang en kenmerken van de groep personen met verward gedrag en op die manier de opzet van de pilot te toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De pilot wordt uitgevoerd in de regio’s Utrecht en West-Brabant en per regio worden verschillende bronnen ontsloten. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw (programma Aanpak Verward Gedrag).
Empowerment van kwetsbare mensen

Geïnspireerd door de succesvolle programma’s gericht op groepsempowerment in Rwanda, startte medio 2016 het project ‘Power2Us’ van GGD West-Brabant, SMO Breda, Stichting Annahuis, Surplus Welzijn, WijZijn Traverse Groep en Stichting Red een Kind. Doelstelling is de effectieve Afrikaanse aanpak toepasbaar te maken voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland en deze in twee pilotgroepen in de regio West-Brabant in de praktijk te brengen. Met onderzoek kijken we vervolgens hoe de aanpak in de praktijk werkt en wat de resultaten zijn. In 2018 starten de eerste groepen. Zie de annimatie over Power2Us.

De GGD en haar partners werken aan de ontwikkeling van werkwijzen om mensen die noodgewongen op campings terecht zijn gekomen weer een nieuw perspectief te geven. Door een complex samenspel van maatschappelijke ontwikkelingen zien we een toename van deze problematiek. Op een gelijkwaardige manier met campingbewoners samenwerken, is belangrijke eerste stap om preventieve werkwijzen te ontwikkelen. Vervolgens ontwikkelen we pilots gericht op empowerment van campingsbewoners en versterking van vaardigheden om op campings te kunnen werken.

Verder hebben we in opdracht van Prisma een buddy aanpak voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geëvalueerd. Download het evaluatierapport.

Evaluatie recreatieparken
Sinds 2014 is de GGD West-Brabant betrokken bij een complex en bijzonder maatschappelijk vraagstuk, namelijk het permanent wonen op recreatieparken. Het vraagstuk wordt tot op heden hoofdzakelijk bekeken vanuit het perspectief van handhaving en veiligheid. Omdat de GGD op veel recreatieparken kwetsbare bewoners aantreft, beoogt de GGD dit perspectief te verbreden naar deze bewoners, hun woonbehoeften en zorgbehoeften. In dit kader worden met gemeenten, bewoners en campingeigenaren/-beheerders twee pilots ontwikkeld en geëvalueerd met een participatief actie-onderzoek.