GGD West-Brabant
Geplaatst op: 27-08-2019 om 15:35 uur
Laatst gewijzigd op: 27-08-2019 om 15:48 uur

Kans op matige smog in Nederland

Op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus 2019 is er in Nederland kans op smog door ozon. Op dinsdag is er in geheel Nederland kans op smog en op woensdag vooral in het oosten van het land. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht". Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hinder ervaren bij lichamelijke inspanningen. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.
Ozonverwachting na woensdag
Vanwege de westelijke wind en de kans op onweersbuien zullen de ozonconcentraties vanaf donderdag lager zijn. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit iets beter, maar nog wel "onvoldoende". Vanaf vrijdag zal de luchtkwaliteit verder verbeteren.
 
Wat is smog?
Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stofconcentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijn stofconcentraties. Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.
 
Wat zijn de gezondheidseffecten?
Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden.
Acute effecten zijn onder andere:
• Oog-, neus- en keelirritaties
• Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid
• Verergering van astma
• Afname van de longfunctie
 
Welke mensen zijn gevoelig voor smog?
In het algemeen geldt dat iedereen negatieve gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Voor sommige groepen van de bevolking is het extra belangrijk dat ze niet worden blootgesteld aan smog. Zo zullen mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten al eerder last hebben van de effecten van smog dan gezonde mensen. Van kinderen en zwangeren vinden we dat ze niet moeten worden blootgesteld aan smog vanwege de ontwikkelende luchtwegen van het (ongeboren) kind. Maar ook bij mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen in de buitenlucht, bijvoorbeeld voor werk of sport.
 
Wat kunt u zelf doen?
U kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd uw huisarts te raadplegen.
 
Vragen?
Heeft u algemene vragen over smog en gezondheid, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen naar Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant via 0900-3686868.
Informatie over de actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (https://www.luchtmeetnet.nl/).