GGD West-Brabant
Geplaatst op: 28-06-2019 om 17:27 uur
Laatst gewijzigd op: 28-06-2019 om 17:27 uur

Matige smog in midden en zuiden van Nederland op zaterdag 29 juni

Het RIVM verwacht dat er kans is op matige smog door ozon op zaterdag 29 juni in het midden en zuiden van Nederland. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dan "slecht". Bij sommige mensen kan dit leiden tot gezondheidsklachten. Het advies? Doe rustig aan, vooral in de middag en vroege avond.

Wat is smog?

Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stofconcentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijn stofconcentraties. Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden.

Acute effecten zijn onder andere:

  • Oog-, neus- en keelirritaties
  • Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid
  • Verergering van astma
  • Afname van de longfunctie

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

In het algemeen geldt dat iedereen negatieve gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Voor sommige groepen van de bevolking is het extra belangrijk dat ze niet worden blootgesteld aan smog. Zo zullen mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten en ouderen al eerder last hebben van de effecten van smog dan gezonde mensen. Van kinderen en zwangeren vinden we dat ze niet moeten worden blootgesteld aan smog vanwege de ontwikkelende luchtwegen van het (ongeboren) kind. Maar ook bij mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen in de buitenlucht, bijvoorbeeld voor werk of sport.

Wat kunt u zelf doen?

U kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd uw huisarts te raadplegen.

Ozonverwachting vanaf zondag

Op zondag 30 juni is er alleen in het uiterste zuiden en oosten van Nederland nog een kleine kans op smog. De verwachting is dat op maandag 1 juli de luchtkwaliteit in heel Nederland aanzienlijk verbetert.

Meer informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOSTeletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR, provincie Limburg, OMWB en ODRA.
  • Op https://www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetneet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten.
  • Meer informatie over smog: https://www.rivm.nl/smog
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds www.longfonds.nl

Vragen?

Heeft u algemene vragen over smog en gezondheid, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen naar Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant via 0900-3686868.