GGD West-Brabant
Geplaatst op: 19-04-2019 om 11:25 uur
Laatst gewijzigd op: 19-04-2019 om 13:55 uur

Smog verwacht door Paasvuren

Het RIVM verwacht dat er op zaterdagavond 20 april kans is op smog door fijnstof als gevolg van Paasvuren (voornamelijk in Oost-Nederland en Duitsland). Bij sommige mensen kan dit leiden tot gezondheidsklachten.

Wat is smog?

Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stofconcentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijn stofconcentraties. Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden.

Acute effecten zijn onder andere: 

  • Oog-, neus- en keelirritaties
  • Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid
  • Verergering van astma
  • Afname van de longfunctie

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

Over het algemeen geldt dat iedereen negatieve gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Voor sommige groepen van de bevolking is het extra belangrijk dat ze niet worden blootgesteld aan smog. Zo zullen mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten al eerder last hebben van de effecten van smog dan gezonde mensen. Van kinderen en zwangere vrouwen vinden we dat ze niet moeten worden blootgesteld aan smog vanwege de ontwikkelende luchtwegen van het (ongeboren) kind. Dit geldt ook voor mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen in de buitenlucht, bijvoorbeeld voor werk of sport.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt klachten voorkomen of verminderen door je niet langdurig in de buitenlucht in te spannen in de avond en door binnen te blijven. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, adviseren wij je huisarts te raadplegen.

Meer informatie en vragen

Informatie over de actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk luchtmeetnet van het RIVM.

Meer informatie over smog vindt u op de website van het RIVM.

Hebt u algemene vragen over smog en gezondheid, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen naar Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant via  0900 368 68 68.