GGD West-Brabant
Geplaatst op: 30-04-2020 om 20:50 uur
Laatst gewijzigd op: 05-10-2020 om 11:33 uur

Informatie over het coronavirus voor scholen en kinderopvangcentra

De scholen en kinderopvangcentra gaan weer open. Wij begrijpen dat daar in deze tijd veel bij komt kijken. Op deze pagina willen we jullie helpen met praktische informatie over onder andere hygiënemaatregelen. Wij vullen deze pagina de komende periode aan met bruikbare informatie.

Bekijk ook:


Snel naar

ventilatie op scholen

Adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

In de media is veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar:

Eventuele veranderingen in de adviezen met betrekking tot ventilatie zijn te volgen via de website van de rijksoverheid. Heb je nog na het lezen van de informatie via bovenstaande link nog vragen, neem dan contact met ons op.

Op verzoek van enkele scholen en gemeenten stelden we vanuit de GGD West-Brabant een voorlopig advies voor scholen die onvoldoende kunnen ventileren op.

Zijn er speciale adviezen voor de hygiëne?

De hygiënemaatregelen zoals eerder vermeld door het kabinet voor alle Nederlanders. Iedereen die gezond is, kan naar school.

Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus heeft gesnoten en natuurlijk voor het eten en na wc bezoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden).
 • Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Uitgebreidere informatie is te vinden bij het RIVM en de Rijksoverheid

Mogen medewerkers met klachten werken op school / de kinderopvang?

Ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis en laten zich testen bij:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • lichte hoest
 • verhoging (tot 38 graden Celsius) of
 • koorts.

Ouders / verzorgers maken een testafspraak via het landelijke nummer 0800-1202 en op www.coronatest.nl.
Onderwijspersoneel belt na het verkrijgen van een voorrangsverklaring met het landelijke prioriteitsnummer voor zorg- en onderwijspersoneel.

Wanneer valt een medewerker in de risicogroep?

Mensen met verhoogd risico zijn:

 • Ouder dan 70 jaar
 • Ouder dan 18 jaar met een onderliggende aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of een aandoening van de longen, het hart, de nieren of de afweer. 

Voor een uitgebreider overzicht zie ‘Wat zijn kwetsbare groepen?’ in de vragen en antwoorden van het RIVM

Medewerker en werkgever kunnen in overleg besluiten om de medewerker vrij te stellen van werk op school / de opvang. Overleg met de bedrijfsarts of de GGD bij vragen of twijfel.

Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen ook vrijgesteld worden van werk op school.

Kunnen kinderen met een onderliggende aandoening naar school / kinderopvang komen?

De Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde geeft aan dat voor de meeste kinderen met een onderliggende aandoening geen extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn, anders dan de gebruikelijke adviezen die ouders en kind eerder met hun (kinder)arts voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft.
Bij twijfel kunnen ouders overleggen met de behandelend (kinder)arts en de school.

Meer informatie over risicogroepen vind je op de website van het RIVM

Wat als een ouder het spannend vindt om het kind naar school te laten gaan?

Ga eerst zelf in gesprek met de ouder. Je kunt ook overleggen met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de school.

Mochten er vragen zijn over het coronavirus dan kan de ouder bellen naar 088 – 368 68 58.

De school/kinderopvang kan contact met ons opnemen via 085-078 58 10.

Wat kunnen scholen doen bij verzuim van leerlingen?

Bij zorgen over verzuim, met name ziekteverzuim, kan de jeugdarts van de school meedenken met school, ouders en leerling.

De GGD heeft de afgelopen jaren een interventie voor ziekteverzuim (M@ZL PO) ontwikkeld met 25 basisscholen, deze interventie komt in 2021. Vooruitlopend daarop adviseren we scholen om bij aanhoudend verzuim van leerlingen de jeugdarts te consulteren.

Voor VO en MBO scholen is de methodiek M@ZL reeds beschikbaar en kunnen de gebruikelijke kanalen gebruikt worden.

Ter consultatie of bij verdenking van ongeoorloofd verzuim kan uiteraard ook overlegd worden met de leerplichtambtenaar.

Als een ouder in een risicogroep valt, mag het kind dan wel naar school?

Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, kan dit gezinslid overleggen met zijn/haar behandelend arts en de school.

Is het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen (zoals een mondkapje) nodig op school / de kinderopvang?

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Meer informatie over dit advies is hier te lezen op Rijksoverheid.nl.

Heb je nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met 085-078 58 10 of mailen naar  corona.school.opvang@ggdwestbrabant.nl

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang.

Waar kunnen ouders met zorgen / vragen naar toe?

Ouders kunnen met vragen bellen met de GGD via 088 - 368 68 58, op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.