GGD West-Brabant
samen kom je verder

Echte oplossingen vind je in samenwerking met elkaar.Niet in je eentje achter een bureau.

5 jaar werk ik nu bij de GGD West-Brabant. Ik ben onderzoeker. Je verwacht misschien dat ik de hele dag achter een bureau gegevens aan verwerken ben. Maar vaak werk ik juist op de plek waar het zich allemaal afspeelt en praat ik met de mensen over wie het onderzoek gaat. Ik zoek steeds naar nieuwe manieren om resultaten van onderzoek in de praktijk te brengen. Een gemeente een stap verder helpen met hun – soms complexe - vraagstukken, dat is waar ik het voor doe.

Onderzoek naar gezondheid voor gemeenten
Met onderzoek geef ik gemeenten inzicht in de gezondheid van hun inwoners. Of breng ik in kaart hoe de samenwerking verloopt tussen zorginstanties. Allemaal met het oog op betere hulp en ondersteuning voor inwoners van onze regio. Dat beperkt zich niet tot het opleveren van een onderzoeksrapport. Dat zou zonde zijn. Nee, ik wil die kennis het liefst actief delen en duiden met betrokkenen.

Hoe is de jeugdhulp geregeld?
De afgelopen jaren was ik in de gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Oosterhout en Breda te vinden. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. Zorg voor jeugd valt daar ook onder. Ik deed onderzoek naar de zogenaamde ‘toegang tot jeugdhulp’. Ouders en jongeren kunnen in hun gemeente bij professionals van de toegang terecht met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Met het onderzoek bracht ik factoren in beeld die de inzet van jeugdhulp in een gemeente bepalen. Ik vergeleek daarbij de praktijk van vier gemeenten.

Het begint bij een goed gesprek
Tijdens een symposium van Tranzo heb ik de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Zo’n veertig beleidsmakers en professionals namen deel aan mijn workshop waarin de transformatie van de jeugdzorg centraal stond. De laatste tijd staan de kosten van jeugdzorg volop in de belangstelling, terwijl jeugdzorg ook vraagt om investeringen, bijvoorbeeld in meer preventie en de inzet van professionals in het voorliggend veld. Om tot een gesprek te komen, adresseer ik een aantal dilemma’s uit de praktijk. Die workshop bood deelnemers een gelegenheid om kennis te delen en inspiratie op te doen voor beleidskeuzes die de gemeenten kunnen maken om de transformatie in de komende jaren waar te maken.

Jeugdzorg blijft mensenwerk
Wat als een leerling niet op komt dagen in de les en verzuimt? Het komt voor dat een leerplichtambtenaar dan een brief stuurt. De praktijk laat zien dat het ook effectief kan zijn om een leerling persoonlijk op te zoeken en in gesprek te gaan. Persoonlijke aandacht waarmee voorkomen kan worden dat kleine problemen groter worden. 
Het slagen van jeugdhulp kan niet los gezien worden van de situatie in een gezin. Hoe is de gezondheid van ouders? Speelt er armoede in het gezin? De gemeenten kan op vele fronten ondersteuning bieden maar dat vereist wel de nodige afstemming van verschillende beleidsterreinen. Daar is in de komende jaren nog veel winst te halen. Bijvoorbeeld door de inzet van casusregisseurs met een mandaat dat verder reikt dan alleen het jeugddomein. Dit soort beleidskeuzes doen ook een beroep op bestuurders om buiten bestaande kaders te denken én te handelen.
De aansluiting van gemeentelijk beleid doet zich bijvoorbeeld ook voor bij jongeren met jeugdhulp na hun achttiende verjaardag. Vanuit wettelijk oogpunt komt er dan een einde aan jeugdhulp. Ze moeten op eigen benen staan. In veel gevallen kunnen jongvolwassenen echter nog de nodige ondersteuning gebruiken. In de praktijk blijkt het voor hen een uitdaging om de weg daar naartoe te vinden. Hier kunnen gemeenten meer duidelijkheid en begeleiding bieden om de weg naar zelfredzaamheid te vinden. Een deelnemer verwoordde het treffend: ‘De transformatie van jeugdzorg is geslaagd als jongeren het gevoel hebben dat ze zelf hebben gezorgd voor hun eigen geluk.’ 

Van waarde
Steeds probeer ik onderzoeksresultaten toegankelijk en eenvoudig te maken als input voor een brede discussie over complexe, veelomvattende vraagstukken. Zo maak ik onderzoek van waarde voor de praktijk met al zijn uitdagingen. Na drie jaar onderzoek is het nu aan de gemeenten om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Toch blijf ik bij hen op de lijn om ontwikkelingen te volgen. 

Mijn werk, mijn handtekening
Gemeenten waarderen het als we betrokken zijn, als we net dat stapje extra zetten. Ik vind het prettig dat ik die ruimte krijg bij de GGD.  Eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie zijn belangrijke kenmerken van hoe we werken bij de GGD.  Dat heeft een bepaalde lef. Ik mag doen wat ik nodig vind om een gemeente verder te helpen.  Voor mij is dat; zorgen voor een complete kijk op de zaak om samen tot goede oplossingen te komen. Mijn collega’s en ik passen allerhande methoden van onderzoek toe om hieraan bij te dragen. In een volgende blog laat ik daar graag een voorbeeld van zien.


Plaats reactie

Arthur Rijkers
Arthur Rijkers

Ik werk sinds april 2014 bij de GGD West-Brabant als gezondheidsonderzoeker en kennismakelaar. In onze gemeenten doe ik onderzoek naar ontwikkelingen in het sociaal domein. Mijn focusgebieden zijn: ketensamenwerking, jeugdhulp, ouderen

Plaatsingsdatum
30-04-2019, 12:49