GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:44 uur
Laatst gewijzigd op: 06-04-2021 om 20:45 uur

Uw rechten bij de GGD

De GGD West-Brabant (GGD) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Dat kan. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht u daarvoor heeft. En u leest hoe u kunt nagaan welke persoonsgegevens de GGD van u heeft en welke u daarvan bijvoorbeeld kunt inzien, laten aanpassen, verwijderen of overdragen. 

Wilt u een beroep doen op uw privacyrecht m.b.t. corona?

Gebruik dan dit formulier

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft als betrokkene rechten op uw eigen persoonsgegevens. Met uw toestemming kunnen deze rechten ook worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een advocaat (via een machtiging).
In de AVG (artikel 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22) staat welke rechten u heeft. U heeft het recht:

 • op inzage van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te passen (rectificatie);
 • uw persoonsgegevens te wissen (vergetelheid);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens over te hevelen (dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

U mag de rechten alleen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens. Behalve als u een machtiging heeft van de persoon om wie het gaat (zie verderop). Soms gelden er uitzonderingen op privacyrechten. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving.  Wilt u meer weten over uw rechten, dan vindt u een uitgebreide uitleg over deze rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Legitimatie

Om de identiteit van de aanvrager vast te stellen kunt u uw legitimatiebewijs uploaden in het formulier. Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie maakt van een legitimatiebewijs. De GGD houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Uw kopie legitimatiebewijs wordt na toetsing vernietigd.

Het uploaden van uw legitimatiebewijs is niet verplicht. Na ontvangst van het ingevulde formulier zonder legitimatiebewijs nemen wij contact met u op om op een andere wijze vast te stellen wie de aanvrager is. 

Indienen verzoek privacyrechten

Wilt u een verzoek voor uw privacyrechten indienen, dan kan dat via dit formulier

Wilt u een verzoek voor uw privacyrechten indienen in verband met corona, dan kan dat via dit vereenvoudigd formulier

Wilt u een verzoek tot inzage indienen voor het dossier van uw kind(eren) bij de Jeugdgezondheidszorg? Dat kan nu ook heel eenvoudig via ons ouderportaal Mijn Kind in Beeld

Machtiging voor persoonsgegevens van een ander

U heeft alleen rechten op eigen persoonsgegevens, tenzij u gemachtigd bent. In dat geval stuurt u het volgende mee met uw verzoek:

 • een machtiging
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (niet verplicht)
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor u gemachtigd bent (niet verplicht)

Als het gaat om persoonsgegevens van een overleden persoon moet u in plaats van een machtiging een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden). Daarnaast vragen wij u om uw relatie met de betrokkene te omschrijven.

Toezicht door Functionaris voor de Gegevensbescherming

De GGD heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens, volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft bevoegdheden als het vragen om inlichtingen, het inzage mogen hebben in alle stukken, het toegang hebben tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, enzovoort.
De Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de GGD is te bereiken via e-mail: functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Wilt u een beroep doen op uw privacyrecht?

Ga naar het formulier

Moet ik betalen als ik een verzoek indien?

In beginsel hoeft u geen geld te betalen als u een verzoek indient.

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek heb ingediend?

U heeft een verzoek op grond van de AVG ingediend bij de GGD. Wat gebeurt er daarna? Uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst beantwoord. In sommige situaties mag de afhandeltermijn worden verlengd met 2 maanden. U ontvangt daarvan dan bericht.

Ik ben het niet eens met het besluit over mijn verzoek, wat kan ik doen?

Heeft u een reactie op uw verzoek ontvangen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
GGD West-Brabant

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet u in elk geval de volgende gegevens schrijven:

 • dat het gaat om een bezwaarschrift (bij voorkeur bovenaan de brief);
 • datum van de brief
 • uw naam;
 • uw adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen van het bezwaar;
 • uw handtekening.

Het is wenselijk om een kopie van het besluit en kopieën van andere belangrijke stukken mee te sturen.