GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:44 uur
Laatst gewijzigd op: 15-09-2020 om 13:09 uur

Uw rechten bij de GGD

De GGD West-Brabant (GGD) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Dat kan.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht u daarvoor heeft. En u leest hoe u kunt nagaan welke persoonsgegevens de GGD van u heeft en welke u daarvan bijvoorbeeld kunt inzien, laten aanpassen, verwijderen of overdragen.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft als betrokkene soms rechten op uw eigen persoonsgegevens. Met uw toestemming kunnen deze rechten ook worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een advocaat (via een machtiging).
In de AVG (artikel 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22) staat welke rechten u heeft. U heeft het recht:

 • op inzage van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te passen (rectificatie);
 • uw persoonsgegevens te wissen (vergetelheid);
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens over te hevelen (dataportabiliteit);
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • menselijke tussenkomst bij besluitvorming en profilering.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
U mag de rechten alleen uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens, niet over de persoonsgegevens van anderen. Behalve als u toestemming (een machtiging) heeft van de persoon om wie het gaat. Verderop op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen op privacyrechten op basis van de AVG. Dat kan te maken hebben met andere wetgeving.

Indienen verzoek privacyrechten

Wilt u een verzoek voor uw privacyrechten indienen? Dat kan via onderstaand formulier.

Wilt u een verzoek tot inzage indienen voor het dossier van uw kind(eren) bij de Jeugdgezondheidszorg? Dat kan nu ook heel eenvoudig via ons ouderportaal Mijn Kind in Beeld

Legitimatie verplicht

Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek. Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie maakt van een legitimatiebewijs.
De GGD houdt bij wie, wanneer welke rechten heeft ingeroepen. Uw kopie legitimatiebewijs wordt na toetsing vernietigd.

Machtiging voor persoonsgegevens van een ander

U heeft alleen rechten op eigen persoonsgegevens, tenzij u gemachtigd bent. In dat geval stuurt u het volgende mee met uw verzoek:

 • een machtiging
 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor u gemachtigd bent.

Als het gaat om persoonsgegevens van een overleden persoon moet u in plaats van een machtiging een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden). Daarnaast vragen wij u om uw relatie met de betrokkene te omschrijven.

Toezicht door Functionaris voor de Gegevensbescherming

De GGD heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens, volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft bevoegdheden als het vragen om inlichtingen, het inzage mogen hebben in alle stukken, het toegang hebben tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, enzovoort.
De Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de GGD is te bereiken via e-mail: functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

Moet ik betalen als ik een verzoek indien?

In beginsel hoeft u geen geld te betalen als u een verzoek indient.

Wat gebeurt er nadat ik een verzoek heb ingediend?

U heeft een verzoek op grond van de AVG ingediend bij de GGD. Wat gebeurt er daarna? Uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst beantwoord. In sommige situaties mag de afhandeltermijn worden verlengd met 2 maanden. U ontvangt daarvan dan bericht.

Ik ben het niet eens met het besluit over mijn verzoek, wat kan ik doen?

Heeft u een reactie op uw verzoek ontvangen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
GGD West-Brabant

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet u in elk geval de volgende gegevens schrijven:

 • dat het gaat om een bezwaarschrift (bij voorkeur bovenaan de brief);
 • datum van de brief
 • uw naam;
 • uw adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen van het bezwaar;
 • uw handtekening.

Het is wenselijk om een kopie van het besluit en kopieën van andere belangrijke stukken mee te sturen.

Beroep op privacyrecht

Wilt u een beroep doen op uw privacyrechten? Vul dan onderstaand formulier in. Ter legitimatie vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs te uploaden. Met de KopieID app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Lees meer over de KopieID app op Rijksoverheid.nl.

Het antwoord op deze vraag is nodig voor een snelle afhandeling van het verzoek.
Uploaden legitimatiebewijs

Voor een beroep op uw privacyrecht vragen wij u hieronder een kopie van uw legitimatiebewijs, en die van eventuele personen waarvoor uw gemachtigd bent, te uploaden.

De GGD bewaart uw gegevens voor het beantwoorden van uw vraag, maar niet langer dan nodig is.