GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 17-11-2020 om 12:00 uur

Sociaal medische advisering

De artsen van ons team Sociaal Medische Advisering geven adviezen over de medische of maatschappelijke situatie van iemand. In de meeste gevallen vragen gemeenten zo’n advies aan. Bijvoorbeeld om te beoordelen of een inwoner in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart of voor bijzondere bijstand. Andere onderwerpen kunnen zijn; een medische urgentieverklaring voor huisvesting, vrijstelling van de wettelijke leerplicht of het inburgeringsexamen.
De adviserend arts legt diverse gegevens vast over de persoon op wie het advies betrekking heeft.
Welke gegevens verzamelen we?  
De gegevens die we vastleggen, hebben uiteraard te maken met het onderwerp waarover advies wordt gevraagd en met de persoon voor wie het advies is bedoeld. We noemen twee voorbeelden. In het geval van een gehandicaptenparkeerkaart gaat het om van belang zijnde gegevens over de lichamelijke gesteldheid van de persoon in kwestie. Gaat het om een ontheffing van de wettelijke leerplicht, dan leggen we gegevens vast over de lichamelijke en psychische gesteldheid van de betreffende leerling.
Waarom verzamelen we deze gegevens?
We pakken er dezelfde twee voorbeelden bij. In het geval van de gehandicaptenparkeerkaart leggen we de medische gegevens vast op grond waarvan de arts de gemeente adviseert of iemand voor die kaart in aanmerking komt. Bij de gevraagde ontheffing van de wettelijke leerplicht leggen we de medische gegevens vast op grond waarvan de arts de leerplichtambtenaar van de gemeente laat weten of een kind/jongere in staat is om onderwijs te volgen.
Delen we deze gegevens met anderen?
Het advies dat de arts uitbrengt, is het enige dat we delen met de aanvrager (meestal dus de gemeente) van het advies. De medische gegevens delen we niet.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Dat hangt af van het doel, waarvoor we het medisch advies hebben uitgebracht. We hanteren als stelregel dat we de gegevens die we hebben verkregen om het medische advies uit te brengen, bewaren zolang dat redelijkerwijs nodig is.

(In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die eventueel nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht.)